Allmänna villkor – hyresavtal (gäller för personbilar och lätta lastbilar)

 1. Fordonets användning
  En kopia på detta hyresavtal skall, under hyrestiden, förvaras i fordonet och på begäran uppvisas för polisman, tulltjänsteman eller annan person som företräder uthyrarens (UH) intressen. Fordonet får användas för normalt brukande inom Sverige av hyrestagaren (HT). Skall annan person köra fordonet fordras särskilt skriftligt medgivande av UH. HT svarar för att den som kör fordonet har behörighet att framföra fordonet. Önskar HT använda fordonet utanför Sverige ska detta ske endast efter UH:s skriftliga godkännande. HT är medveten om att hans rätt att disponera fordonet enligt hyresavtalet omedelbart upphör om han utan UH:s skriftliga tillstånd försöker föra bilen ut ur Sverige. Detta innebär att polis, tull eller annan som handlar i UH:s intresse har rätt att omhänderta och kvarhålla fordonet. HT är ansvarig för samtliga kostnader som UH kan drabbas av om HT eller dennes ställföreträdare olovligen fört fordonet utanför Sverige eller länder, som UH skriftligen inte godkänt. Det är inte tillåtet för hyrestagare att hyra vidare fordonet till annan person. Transport med fordonet av personer eller gods mot ersättning är inte tillåten. Fordonet får ej användas till att ge starthjälp, dra, skjuta eller på annat sätt flytta annat fordon. Det är inte tillåtet att använda fordonet i motortävlingar.
 2. Hyra och dröjsmål med betalning
  Hyran för fordonet anges på första sidan av detta avtal. HT ansvarar för att hyran erläggs. I de fall hyreskostnaden skall erläggas av annan än HT, t.ex. faktureras juridisk person, ansvarar HT genom sin underskrift solidariskt för att alla kostnader hänförliga till hyran erläggs. UH har rätt att efterdebitera HT för kostnader hänförda till hyran. I hyran ingår inte kostnader för förbrukningsvätskor som olja, spolarvätska samt drivmedel. Vid fakturering äger UH rätt att debitera en faktureringsavgift på SEK 70:- inkl moms. Om HT inte betalar hyran på förfallodagen utgår dröjsmålsränta, efter en räntesats som motsvarar Riksbankens vid varje tidpunkt gällande referensränta plus 8 procentenheter samt i förekommande fall påminnelseavgift SEK 50:- inkl moms.
 3. Försenad eller utebliven leverans
  UH skall tillhandahålla fordonet vid avtalad tidpunkt. Kan UH inte uppfylla detta är HT berättigad till nedsättning av hyran som svarar mot dröjsmålet eller, om dröjsmålet är av väsentlig betydelse för honom, häva avtalet HT äger inte rätt att häva avtalet om UH genast och utan märkbar olägenhet för HT erbjuder annat godtagbart fordon. UH går fri från ersättningsansvar om hen kan visa att dröjsmålet beror på omständigheter utanför hens kontroll, som hen skäligen inte kunde förväntas ha räknat med när avtalet ingicks och vars följder hen inte heller skäligen kunde ha undvikit/övervunnit. Ersättning utgår ej för förlust i näringsverksamhet eller följdskador.
 4. Fordonets skötsel
  HT ansvarar för att fordonet vårdas väl och skall se till att det bibehålls i funktionsdugligt och lagenligt skick. Olja, kylvatten och ringtryck ska följa angivna rekommendationer i instruktionsboken och för fordonet rätt bränsle. Alla kostnader hänförliga till handhavandefel äger UH rätt att debitera HT eller anvisad betalare. Om fordonet vid månadshyra utnyttjas för längre körsträcka än 250 mil, skall HT se till att föreskrivna serviceinspektioner utförs på en av UH anvisad verkstad och att stämpel införs i serviceboken. UH skall vid förfrågan kunna upplysa om vid vilken mätarställning sådan serviceinspektion skall ske. I det fall service på fordonet ej utförts enligt UH:s regler debiteras HT med SEK 10:- per mil som överskrider serviceintervall enligt fordonets instruktionsbok. Kostnaden för serviceinspektionen ersätts av UH. UH har rätt att besiktiga fordonet under hyrestiden, om hen har skälig anledning att anta att äganderätten sätts i fara eller att betydande risk för värdeminskning föreligger, utöver vad som följer av ett normalt brukande.

  Det är inte tillåtet att röka eller frakta djur i bilen, vid överträdelse uttages en avgift för sanering av fordonet. Fordonet får inte, överlastas, framföras i terräng eller på oplogad väg eller på annan plats där risk föreligger för skada på fordonet. HT ska parkera fordonet på säker plats mot skadegörelse.
 5. Åtgärder vid fel, skada, stöld samt uthyrarens ansvar
  HT skall omgående underrätta UH om fel eller skada på fordonet samt om stöld under hyrestiden. HT skall iaktta och följa fordonets varningssystem. UH skall efter sådan underrättelse meddela HT vilka åtgärder som skall vidtagas. Vid försäkringsfall skall HT göra skadeanmälan till UH. Det åligger HT att vid stöld av fordon eller nycklar samt vid skada på fordonet som åsamkats av okänd person, göra polisanmälan på den ort där stölden/skadan skett och sända kopia av anmälan till UH. Vid försumlighet att fullgöra ovanstående svarar HT gentemot UH för därigenom uppkommen skada.
 6. UH:s ansvar vid driftstopp eller skada
  UH svarar för att fordonet är i funktionsdugligt och lagenligt skick. Uppkommer under hyrestiden p.g.a. fordonets kondition fel eller driftstopp på detta är HT berättigad till nedsättning av hyran, eller om detta är av väsentlig betydelse för hen, äger HT rätt att häva avtalet. Avtalet får dock inte hävas om UH utan oskäligt dröjsmål efter det att hen underrättats om felet låter reparera fordonet eller lämnar ersättningsfordon av samma eller liknande typ som det förhyrda och HT inte har något särskilt skäl att avvisa erbjudandet. Uppkommer driftstopp beroende på trafik- eller vagnskada, vilket omöjliggör fortsatt färd eller om fordonet stjäls hävs avtalet efter det att HT kontaktat UH och vid stöld även gjort polisanmälan.
 7. HT:s ansvar vid överträdelser av trafik- och parkeringsbestämmelser
  HT ansvarar gentemot UH för ekonomiska påföljder på grund av överträdelser av vägavgifter, överlast, bomavgifter, trafik- och parkeringsbestämmelser, som kan drabba UH i egenskap av fordonets ägare. Detta gäller dock inte om överträdelsen orsakats av sådana bristfälligheter på fordonet som HT varken känt eller borde ha känt till. Om HT inte i rätt tid betalar eventuella böter, kostnader eller avgifter hänförliga till fordonshyran orsakade av överträdelser för vilka hen svarar, utan UH i egenskap av fordonets ägare tvingas betala dem, har UH rätt att, förutom avgiftsbeloppet, debitera HT en expeditionskostnad av SEK 300:- inkl moms för varje ärende. Avgift på SEK 300:- debiteras även för underrättelse till myndighet avseende registrerad fartöverträdelse.
 8. HT:s ansvar för skada på eller förlust av fordonet
  HT ansvarar för skador på eller förlust av fordonet under hyrestiden. Undantag från detta gäller för skador som kan hänföras till normalt slitage eller som försäkringsbolag skriftligen har åtagit sig ersättningsskyldighet för.
 9. HT:s ansvar och ersättningsskyldighet vid skada på eller förlust av fordonet
  Skadekostnad – vagnskada, brandskada, bärgning och räddning, stöld, rättskydd och höjdledsskada (SEK 17 000:-)
  Trafikskada, 3:e partsskada (SEK 3 500:-)
  Olovligt tagande av fordonet med nyckel (SEK Fordonets fulla värde)
  Glasskada (SEK 10 000:-)
  Skada, eget vållande av förare under 25 år (SEK 2 000:-)

  HT förbinder sig att ta del av och godkänna av UH anvisad skadedokumentation före avfärd. För minibussar och skåpbilar tillkommer en extra avgift uppgående till SEK 1 500:- per skada och skademoment. En administrationsavgift om SEK 300 inkl moms tillkommer per skada och skademoment. Dessa ersättningsnivåer gäller om inte annat skriftligt avtal tecknats med UH.
 10. Begränsning av skada
  Det åligger såväl HT som UH att vidta skäliga åtgärder för att begränsa sin skada. Försummas detta, bär respektive sin del av kostnaden.
 11. Återlämnande
  Vid hyrestidens utgång skall HT återlämna fordonet på den plats där det avhämtats eller på plats som särskilt har avtalats. Vid återlämnandet skall fordonet lämnas i samma skick som vid avhämtandet bortsett från normalt slitage. UH och HT skall om möjligt gemensamt besiktiga fordonet för bedömning av dess skick. Om fordonet vid återlämnandet befinns vanvårdat eller nedsmutsat utöver vad som följer av normal användning, är UH berättigad att ta ut skälig kostnad för återställande av fordonet. Återlämnandet skall ske under UH:s normala öppettider, om inte annat avtalats. Om HT inte återlämnar fordonet enligt avtalet är HT alltid skyldig att ersätta UH de kostnader som varit nödvändiga för att återställa fordonet till sådan plats där det kan tas i bruk av UH. HT är därtill skyldig att betala ytterligare hyra enligt avtalet vid försenad återlämning som inte kan hänföras till UH:s ansvar punkt 6. UH äger inte göra gällande några befogenheter i anledning av dröjsmål med återlämnandet om underlåtenheten att återlämna fordonet eller att begära att hyrestiden förlängs beror på dödsfall, allvarlig sjukdom eller annan liknande omständighet. Det är förbjudet vid straffansvar att bruka fordonet utanför hyrestiden.
 12. UH:s hävningsrätt mm
  UH har rätt att häva avtalet om:
  a. HT inte fullgör sina betalningsåtaganden gentemot UH och inte betalar inom skälig tid efter det att UH påmint HT om detta.
  b. Fordonet utsätts för onormal körning eller vansköts så att betydande risk för värdeminskning föreligger
  c. HT i övrigt åsidosätter bestämmelse i detta avtal, vars iakttagande är av väsentlig betydelse för UH.
  d. HT har körkortsindragning.
 13. Spårning
  Det kan hända att bilar är utrustade med spårningsenheter för att vi ska kunna hitta dom i händelse av stöld eller om de inte återlämnas till uthyrningsstationen. Sådana enheter kan även användas för att hitta en bil om den är inblandad i en olycka eller går sönder.
 14. Biluthyrarna Sverige:s (BUS) informationslista
  HT (och/eller förare) som bryter mot ovannämnda villkor eller på annat sätt förorsakar UH skada, rapporteras rutinmässigt till Biluthyrarna Sveriges informationslista. Informationslistan distribueras till anslutna biluthyrningsföretag med rekommendation om att inte hyra ut fordon till i listan angivna personer.
 15. ARN försäkringstillval genom Trygg-Hansa
  HT har möjlighet att välja försäkring under hyrtiden. Om ingen försäkring väljs blir skadekostnaden 18 000:- som då är maxbeloppet.
  * BSF (basförsäkring) reducerar självrisken till 8500:-
  * SRE (självriskeleminering) gör att självrisken blir 0:-

  Vad försäkringen inte gäller för:
  Extra hyrd utrustning, skador som orsakats av vårdslöshet eller oaktsamhet t.ex. slarvigt lastad bil, fläckad eller trasig inredning, sönderbrutna reglage, rökning och liknande, skador som beror på bränslestopp eller tankning av felaktigt bränsle, om fordonet stjäls med nyckel eller om hyresmannen inte kan återlämna fordonets nycklar.

  HT:s skyldigheter:
  Att vid skadefall omedelbart lämna skadeanmälan till uthyraren. Vid parkeringsskador, smitning, stöld eller djurkollision göra polisanmälan och om möjligt tillhandahålla vittnesuppgifter.